Rasim Özdenören/Diyalektik Üzerine Mülahazalar 7

BİRİNCİ KISIM: KARL MARX
Ramazan Yelken/Sunuş 17

I. BÖLÜM: BİYOGRAFİ, ANI
Robert C. Trucker/Marx ve Engels’in Yaşamları 25
Alaattin Diker/Mosel Nehri Derin Akar – Karl Marx’ın Doğduğu Kente Bir Seyahat 32
Alaattin Diker/Marx ve Kadınlar 44

II. BÖLÜM: TEORİ VE ELEŞTİRİ
Charles Barbour/Çoklu Kopuşlar Üzerine: Res Publica’da Marx 49
Gregor A. James/Friedrich Engels ve Karl Marx – Din Olarak Tarih 72
Bradley J. MacDonald/Marx, Foucault, Genealogy 96
Alaattin Diker/Marx ve Heidegger Yabancılaşma Kavramı Bağlamında Bir Mukayese 122
Pierre Macherey/Maddeciliğinden Kurtarılmış Marx veya Derrida’nın Tini 138
Barış Parkan/Marx-Hegel İlişkisi Bağlamında Diyalektik ve Teleoloji 146
Mustafa Ertürk/Toplumsal/Ekonomik Bir Gösteri/Gösteren Olarak Marx’ın Vampir Metaforu 162
Özkan Öztürk/Marx ve Eleştirinin Radikal Felsefesi 174
Ümit İzmen/Liberal Demokrasinin ve Piyasa Ekonomisinin Krizi ve Marx’ın Ekonomi-Politiği 183
Sevda Mutlu/Sefaletin Felsefesi mi Yoksa Felsefenin Sefaleti mi? Proudhon-Marx Ekseninde 203

III. BÖLÜM: YÖNTEM
İrfan Çevik/Marksizmin Üçlük Atışları 221
Doğan Göçmen/Karl Marx, Das Kapital, Yöntem Sorunu ve Rasyonalite 250
Ali Sinan Bilgili/Karl Marx’ın Sosyal Bilimler Metodolojisinin Gelişmesine Katkısı Hakkında Bir Değerlendirme 266

IV BÖLÜM: KAVRAMLAR
James Luchte/Marx ve Kutsallık 273
Ahmet Demirhan/Bir “Hristiyan Sorunu” Olarak Kapitalizm: Marx’ın Yahudi Sorunu ve Venedik Taciri 295
Faruk Karaarslan/Karl Marx’ta Şark Meselesi 336
Mahmut Çeliker/Marx’ta Yabancılaştırıcı Bir Faktör Olarak Din 343
Ali Öztürk/Batı Düşüncesinin Epistemik Paradoksu Bağlamında Marx ve Metafizik 361
Mustafa Orçan/Büyüsü Bozulmuş Modern Dünyanın Büyücüsü Marksizm – Din, Eşitlik, Adalet ve Özgürlük- 372

V. BÖLÜM: MARX VE İSLAM
Bilal Çavdar/Sosyalizm, İslam Sosyalizmi ve Arap Sosyalizmi 381
Ömer Faruk Danış/Marksizm, Tarihsel Materyalizm ve Ali Şeriati 396
Elifnur Öztürk/Ali Şeriati’nin Marksizm Eleştirisi 408
Hacı Duran/Marksizmin İslamcı Hayaletleri 424
Kadir Canatan/Anakronik Bir Karşılaştırma: İbn-i Haldun ve Karl Marx 437

VI. BÖLÜM: MARX SONRASI
Peter McLaren – Ramin Farahmandpur/Post-Marksist Zamanlarda Marx’ı Yeniden Mütalaa Etmek: Postmodernizm İçin Bir Ağıt? 453
Ramazan Yelken/Marx’ın Üniversitedeki Kürsüsü Frankfurt Okulu: Eleştirel Kuram Olarak Ortodoks Marksizmden Kopuş ve Modern Düşüncenin Marksist Eleştirisine Giriş 475
Alexander Saxton/Marksizm, Emek ve Başarısız Din Eleştirisi 488
Olkan Senemoğlu/Marx’tan Sonra Marx: Rockmore, Elster, Sayers Üzerine Kısa Bir Değerlendirme 512
Enis Memişoğlu/Marx’ın Sui-İstimalleri 531
Ahmet Öncü/Marx’ın Paranın Gizemini Çözmesi: Karatani’nin Marx ve Kapital Yorumu Üzerine Bir İnceleme 545
Yonca Gökalp/Marksizm, Postmarksizm ve Psikanalitik İdeoloji Teorisine Dair Özet Bir Sunuş 573
Vefa Taşdelen/Marksist Estetik Üzerine Değiniler 593
Memduh Özdemir/Ahlak ve Marx 605
Vedat Koçal/Bir Ahlak-Bilim Olarak Marksizm 610
Zülküf Kara – Halime Aydın/Minör Marksizm ya da Kapitalizmin Deleuze Eşiği 624
Nurhan Tanrıverdi /Kentin Formunu ve Bedenin İnşasını Belirleyen Espri Üzerine 635
Şükrü Karatepe/İdeolojinin Marksist Dönüşümleri 647

VII. BÖLÜM: MARX SONRASI UYGULAMA
Merve Tüzünoğlu/Sosyalist Devlet Sisteminin Evrimi 659
Elif Tuğçe Kocabıyık/Marx Düşüncesi Ekseninde Freelance Çalışma ve Dijital Kapitalizm 687
Pınar Eldemir /Kültürel Özgürlük Fikrine Marksist Bir Bakış Örneği Olarak Kültürel Özgürlük Kongresi 695
Zekeriya Şimşek/Patent Ne Değildir: Marksist Gerçek 702

VIII. BÖLÜM: MARX ELEŞTİRİLERİ
Ahlrich Meyer/Bir Hüsran Teorisi. Marx ve 19. YY. Gerçekleri 717
Bengül Güngörmez Akosman/Cinayetin Teolojik Estetize Edilişi: Marx ve Modern Katiller 735
Ali K. Metin/Marksizmi Tartışmak İçin Bir Çerçeve Denemesi 745

IX. BÖLÜM: KADIN
Philip J. Kain/Modern Feminizm ve Marx 753
Emel Topçu/Marx’ın Bir Başka Pencereden Okunması: Marksist-Feminizm 780

X. BÖLÜM: TÜRKİYE
Çiğdem Yaramışlı/Türkiye’de Marksizm: 1960-1980 805
Enes Ateş/Marksizm ve Ulusal Sorun 821
Adem Palabıyık/Marx ve Kürtler 843
Mücahit Gündoğdu/Türkiye’de Marksizmin Önde Gelen Fikri ve Siyasi Aktörleri 849
Bahattin Cizreli – Alkan Üstün/Türkiye Sosyalist Sol Müzik Gruplarının Eserlerinde Kutsal Temalar 858
Hakan Soydaş/Milliyetçi Muhafazakâr Dava Dergisi Fedai ve Marksizm Aleyhtarlığı 872

XI. BÖLÜM: MARX’A DAİR ÇEŞİTLEMELER
Polat S. Alpman/Hazret Marx’ın Bitmeyen Çilesi 893
Ümit Aktaş/Marx: Sözü Eyleme Dönüştürebilmek 902
Mustafa Everdi/Marx, Kurt ve Kuğu 934
Yıldız Ramazanoğlu/Marx: Para Kötülüğü Erdeme Çevirir 943
Hakan Alpin/Karl Marx’a Çizgiromandan Bakmak 952
XII. BÖLÜM: BİBLİYOGRAFYA
Olkan Senemoğlu/Marx’ın Türkçeye Çevrilmiş Eserlerinden Seçki 989
Arzu Gülşen – Kübra Çiçek/Türkçe Marx Üzerine Yazılmış Eserler Seçkisi 992

İKİNCİ KISIM: MARKSİZM VE TÜRK EDEBİYATI

Mehmet Can Doğan /Sunuş 997

I. BÖLÜM: TARİHSEL ÇERÇEVE
Tahir Abacı/Türkiye’de Sosyalist Siyaset ve Edebiyatın Oluşumu Üzerine Notlar (Yüzyıl Başından 1960’a Kadar) 999
Mehmet Can Doğan/1940-1960 Yılları Arasında Yayımlanan Toplumcu, Gerçekçi ve Marksist Kültür ve Edebiyat Dergileri 1013
Özlem Kayabaşı/1960-1980 Yılları Arasında Yayımlanan Sosyalist Dergiler 1045
Metin Cengiz/Edebiyat Anlayışı Olarak Marksizm 1063
Cafer Şen/İmkânsızın Fenomenologu Karl Marx’ın Dönüşü 1071
Bâki Ayhan T./Marksist Edebiyat Estetiğinde Dönüşüm Evreleri 1095
Ali Galip Yener/Edebiyat Eleştirisi ve Marksizm Üzerine Güncel Notlar 1101
Erol Göka/Marx ile Yolculuğum 1111

II. BÖLÜM: ŞİİR ÖYKÜ ROMAN ELEŞTİRİ
Alphan Akgül/Dede Korkut Hikâyeleri ve İlyada: Epiğin Tarihsel Durumu Üzerine Bir İnceleme 1125
Dinçer Apaydın/1920-1930 Yılları Arasında Edebiyat Dergilerinde Öne Çıkan Sosyalist ve Marksist Eğilimli Şiirler 1141
Mehmet Fatih Uslu/Resimli Ay’da Bir Devrimci, Bir Avangard: Nâzım Hikmet 1157
Hakan Sazyek/Kırk Kuşağı 1166
Beyhan Kanter/İlhan Berk ve Marksizm 1171
Yaşar Güneş/Ahmet Oktay Şiirinde Özgürleşim Uğrakları 1177
Veysel Çolak/Türk Şiirinde Marksist Eğilim – 1970’li Yıllar 1187
Necip Tosun/Toplumcu Gerçekçi Öyküler 1226
Özgür İldeş/Avamı Havassa Yükseltme Mücadelesinde Hüseyin Rahmi’de Sosyalist Esintiler 1238
Recai Özcan/“Gerçekçilikten Toplumcu Gerçekçiliğe”: Cumhuriyet Romanı Üslubunda Etkilenme ve Değişim Üzerine 1266
Mehmet Narlı/Marksizm / Toplumcu Gerçekçilik / Sınıf Bilinci ve Orhan Kemal 1292
Emel Aras/Marksist Anlayışın Ütopyan Anlayışa Açılan Kapıları: Emek, Adalet, Eşitlik, Özgürlük Bağlamında “Tutunamayanlar”ın Ütopyası 1304
Yalçın Armağan/Edebiyatın Görevi İle Estetik Özerklik Arasında: Fethi Naci’nin Eleştiri Anlayışı 1313
Halim Şafak/Marksist Eleştirmeci Ahmet Oktay ve Birikimi 1328
Fatih Altuğ/Orhan Koçak’ın Mürekkep Makamı 1343

III. BÖLÜM: SORUŞTURMA
Enis Batur/Marksizm ve Edebiyat 1356
Kurtuluş Kayalı 1357
Arif Ay/Türk Edebiyatında Marksizm Bir Esintiden İbaret 1359
Hayati Baki/Edebiyat, İdeolojinin Değil; Estetiğin, Etiğin Sanatıdır 1361
Feridun Andaç 1365
Hüseyin Ferhad 1367
Yavuz Özdem/Marksizm ve Edebiyat 1370
Mesut Varlık/Zemin Yoklaması İçin Bazı Ders Notları 1374

IV. BÖLÜM: BİBLİYOGRAFYA
Mehmet Can Doğan/Bibliyografya 1377

%d blogcu bunu beğendi: